Tarieven en voorwaarden

Fysiopracticum heeft met bijna alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten. Dit betekent, dat wanneer u bij één van de gecontracteerde maatschappijen verzekerd bent, wij de declaratie van uw behandelingen rechtstreeks met de verzekering afhandelen.
  

Verrichting fysiotherapie Code Tarief
Zitting fysiotherapie 1000 € 33,10
Zitting fysiotherapie aan huis 1001 € 49,70
Zitting fysiotherapie in instelling 1002 € 41,40
Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek (fto)
Eénmalig fto 1400 € 56,10
Eénmalig fto aan huis 1401 € 83,50
Eénmalig fto in instelling 1402 € 69,15

DTF – screening – intake 
Screening, intake & onderzoek 1864 € 48,45
Intake & onderzoek na verwijzing 1870 € 40,80
Intake & onderzoek na verwijzing aan huis 1871 € 61,20
Intake & onderzoek na verwijzing in instelling 1872 € 51,00
Manuele therapie
Manuele therapie 1200 € 48,45
Manuele therapie aan huis 1201 € 72,65
Manuele therapie in instelling 1202 € 60,60
Niet nagekomen afspraak
Niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraak 2000 € 33,10

Rapporten
Eenvoudige, korte rapporten 1900 € 35,70
Gecompliceerde, lange rapporten 1901 € 66,30


Betalingsvoorwaarden Fysiopracticum

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd, worden bij u persoonlijk in rekening gebracht tenzij anders afgesproken met de behandelende fysiotherapeut. Bij onvoldoende verzekering wordt het bedrag later alsnog bij de cliënt geïncasseerd. De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan is de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum. Fysiopracticum kan u ook verzoeken om de behandeling direct via een pinbetaling  te voldoen. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is Fysiopracticum gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Fysiopracticum gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25 euro, alles exclusief omzetbelasting.